PRIMJERAK UGOVORA O ODRŽAVANJU

Primjer ugovora o održavanju

KONPLAST d.o.o., Matije Gupca 10, Pušćine, Nedelišće, OIB: 15146109460, zastupan po direktoru Božidaru Konteku (dalje u tekstu: Izvršitelj)

IME PODUZEĆA d.o.o., adresa poduzeća, poštanski broj, OIB: 12345678912 zastupan po direktoru IME PREZIME (dalje u tekstu: Korisnik)

Dana DAN.MJESEC.GODINA sklapaju slijedeći: UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI BROJ PARTNERA/GODINA o korištenju i podršci IZVRŠITELJSKOG paketa

POJMOVNIK

Program "KIPOS" – Knjigovodstveno informacijski poslovni sustav je izvršiteljski paket proizveden od strane poduzeća KONPLAST d.o.o.

ZAKONSKE IZMJENE su izmjene koje postojeće programske module, postojeće dokumente, izvještaje i kataloge dovode u zakonske okvire. 

 • ZAKONSKE IZMJENE MANJEG OBIMA - izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji
 • ZAKONSKE IZMJENE VEĆEG OBIMA - izmjene u aplikaciji zbog nastupanja novih zakonskih akata


SPECIFIČNE IZMJENE 
su izmjene izrađene na zahtjev KORISNIKA i zakonske izmjene koje zahtijevaju uvođenje novih podsustava, novih dokumenata i novih izvještaja.

OPĆE PROGRAMSKE IZMJENE su izmjene, popravci, promjene, poboljšanja, nova rješenja i ispravke grešaka koje je izvršitelj izveo u programu, koje nisu izrađene na izričit zahtjev korisnika, nisu zakonske niti specifične izmjene.

NADOGRADNJA APLIKACIJA 
je zamjena starih verzija izvršnih datoteka, eventualnih podataka, te eventualnog izvornog koda aplikacija s novim verzijama.

GREŠKA (BUG) 
je ponašanje aplikacije koje proizvodi netočan rezultat ili koje je u suprotnosti s ponašanjem opisanim u uputama ili bilo kojem drugom dokumentu aplikacija dostupnom korisniku.

KRITIČNA GREŠKA 
je djelovanje aplikacije koje onemogućava daljnji rad korisnika.

NEKRITIČNA GREŠKA 
je djelovanje aplikacije koje otežava daljnji rad.

VRIJEME ODAZIVA je najduže vrijeme u kojem izvršitelj, nakon prijave greške, pristupa otklanjanju greške (48 h). Ukoliko je potrebna intervencija na lokaciji, vrijeme na putu nije uključeno u vrijeme odaziva. Vrijeme odaziva nije isto što i vrijeme potrebno za otklanjanje greške.

ČLANAK 1. PREDMET UGOVORA

Predmet ugovora je korištenje i podrška instaliranih programskih aplikacija, izrađenih od strane tvrtke Konplast, instaliranih na lokaciji korisnika:

 • Programski paket KIPOS

Aplikacije su instalirane na 1 računalo za vođenje poslovanja 1 poduzeća.

Moguće je naknadno proširiti broj računala na koja su instalirane aplikacije tvrtke Konplast, kao i opseg aplikacija, što je definirano cjenikom aplikacija koji je dostupan na web stranicama poduzeća.

ČLANAK 2. PODRŠKA

Izvršitelj će za vrijeme trajanja ovog ugovora pružati podršku za aplikacije izvršitelja, poslužitelj baze podataka (server) ukoliko je isti isporučen od strane izvršitelja.

U razdoblju pružanja podrške korisnik dobiva mogućnost, bez dodatne naknade, preuzimanja svih nadogradnji izrađenih u tom razdoblju (reinstalacija programa s interneta).

Što ulazi u iznos mjesečnog održavanja?

 • besplatna instalacija programa
 • besplatna obuka za rad u programu (maksimalno 3 sata jednokratno)
 • pravo korištenja Konplast aplikacija za poslovanje
 • nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • automatsko ažuriranje s poboljšanjima u programu i praćenjem zakonskih izmjena (manjeg obima)
 • mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • korisnička podrška isključivo za rad u Konplast aplikacijama putem mail-a, telefona ili udaljenog spajanja.
 • otvaranje nove godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik

Izvršitelj zadržava pravo izmjene pogodnosti mjesečnog održavanja, te će iste biti vidljive na web stranicama izvršitelja.

Izvršitelj će u okviru izrade izvršiteljskih izmjena izrađivati opće izvršiteljske izmjene kako bi uskladio funkcionalnost izvršitelja zakonskim izmjenama, ugradio poboljšanja i nova rješenja, te ispravio greške koje su uočene u funkcioniranju izvršitelja.

Izvršitelj može u okviru mjesečne naknade za podršku i pomoći korisniku obavljati slijedeće zadatke:

 • obrazovati djelatnike korisnika za upotrebu izvršitelja.
 • odgovarati na postavljena pitanja.
 • analizirati probleme na koje korisnik nailazi pri upotrebi izvršitelja.
 • savjetovati korisnika pri rješavanju poslovnih problema s kojima se korisnik susreće prilikom upotrebe aplikacije.
 • otklanjati nepravilnosti u djelovanju aplikacija uzrokovanih neispravnim rukovanjem djelatnika korisnika.
 • podešavati aplikaciju potrebama i željama korisnika u okviru postojećih funkcionalnosti aplikacije.
 • savjetovati korisnika o novostima povezanim s aplikacijom koje bi korisniku mogle olakšati rad ili sniziti troškove.
 • Raditi izmjene aplikacije na zahtjev korisnika ovisno o grupi pogodnosti (BASIC/STANDARD/PREMIUM) u kojoj se korisnik nalazi.

Ove usluge nisu uključene u cijenu ugovora i posebno se naplaćuju.

Ukoliko korisnik ne plaća mjesečnu naknadu za podršku:

 • korisnik nema pravo na besplatna preuzimanja nadogradnji, nego se nadogradnje preuzimaju prema potrebi i intervenciji izvršitelja - te se iste naplaćuju prema cjeniku.
 • korisnik nema pravo tražiti izmjene i dorade programa.
 • korisnik ima pravo tražiti od izvršitelja intervenciju precizno definiranim zahtjevom, a izvršitelj će sastaviti ponudu i odazvati se u prvom slobodnom terminu nakon uplate ponude (prednost intervencije imaju korisnici koji plaćaju paušal).
 • ako se nakon obavljene intervencije utvrdi da je za istu bilo potrebno više ili manje sati nego je procijenjeno na ponudi, izvršitelj će izvršiti korekciju računa prema stvarnom utrošku vremena prema trenutno važećem cjeniku.
 • korisnik ima pravo na pomoć telefonom ili direktnim spajanjem, ali se iste naplaćuju prema cjeniku.
 • otvaranje godine i prijenos početnih stanja obračunat će se ovisno o broju firmi i broju početnih stanja koja se prenose, ali ne manje od deset minimalnih mjesečnih paušala - sukladno cjeniku.

ČLANAK 3. CIJENA I UVJETI PLAĆANJA

Cijena mjesečne paušalne podrške se formira ovisno o broju segmenata i broju aplikacija isporučenih od strane izvršitelja, kao i o broju poduzeća za koje se koristi aplikacija te broju radnih stanica na kojima je instalirana aplikacija, ali ne manje od iznosa navedenog u cjeniku.

Vrijednost ugovorene mjesečne naknade održavanja temelji se na broju licenci/ broju korisnika na serveru. Eventualno naknadno povećanje broja licenci podrazumijeva adekvatno povećanje mjesečne naknade.

Ugovorena mjesečna naknada iznosi npr. 1000,00kn uvećano za PDV. Izvršitelj svakog mjeseca ispostavlja račun do 5-tog u mjesecu, za mjesec na koji se račun odnosi.

Izvršitelj do 15-tog u mjesecu ispostavlja račun za usluge koje su obavljene u prethodnom mjesecu, ukoliko obavljene usluge prelaze Opće programske izmjene (Pojmovnik).

Korisnik je dužan platiti račun najkasnije do datuma dospijeća naznačenog na računu. U slučaju kašnjenja plaćanja, izvršitelj ima pravo naplate zakonski propisanih zateznih kamata.

Ugovorne strane su suglasne da su svi rokovi plaćanja po ugovoru fiksni i predstavljaju bitan sastavni dio ugovora.

Izvršitelj je dužan obavljati usluge samo u slučaju ako korisnik ima podmirene sve dospjele obaveze prema izvršitelju. Ukoliko postoje nepodmirene obaveze, izvršitelj nije dužan obavljati usluge za korisnika, te samim time ga se tretira kao korisnika koji nema mjesečnu naknadu za podršku/održavanje, a korisnik se odriče bilo kakvih primjedbi na ovaj postupak izvršitelja.

ČLANAK 4. NEPLAĆANJE OBAVEZA PREMA UGOVORU

U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza proizašlih iz ovog ugovora, izvršitelj ima pravo ne odazvati se na poziv korisnika sve do trenutka podmirenja svih eventualno zaostalih obveza.

ČLANAK 5. OBAVEZE IZVRŠITELJA

Izvršitelj osigurava korisniku nesmetano korištenje poslužitelja baze podataka i aplikacijskog poslužitelja u obimu koji je dovoljan za pristup i nesmetan rad klijent komponente programa.

Izvršitelj nije odgovoran za zastoje uzrokovane tehničkim problemima pristupnih putova interneta i tehničkim problemima servera i mreže.

Izvršitelj ugovorom osigurava korisniku pravo istovremenog pristupa bazi podataka onolikom broju računala koliko je otvoreno temeljem ovog ugovora.

Izvršitelj je, iz tehnoloških razloga, dužan stručno podržavati samo najnoviju verziju programa.

Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj i kvalitetu knjigovodstvenih podataka.

Izvršitelj nije obavezan:

 • odgovarati na računovodstvena i knjigovodstvena pitanja.
 • rješavati organizacijsku shemu KORISNIKA.
 • instalirati bankarska/porezna poslovanja i tome slično.
 • instalirati printere i ostale uređaje.

Izvršitelj je dužan pratiti promjene, poboljšanja i greške u programu, te o njima obavještavati korisnike putem izvještaja o promjenama ili doradama koji se nalazi na web stranici izvršitelja.

Izvršitelj se obavezuje da će objavljene greške u programu popraviti u roku od najviše trideset dana od objave.

Izvršitelj se obavezuje na odgovarajući način prilagoditi program zakonskim promjenama prije datuma, kada korisnik mora početi izvoditi iste.

Izvršitelj zadržava pravo promjene cijena, koje će biti vidljive na web stranici izvršitelja.

ČLANAK 6. OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik osigurava širokopojasni pristup internetu (min 1 Mbit/s download).

Korisnik je dužan upotrebljavati program isključivo u skladu s odredbama korisničke licence i uputama izvršitelja.

Korisnik je dužan voditi brigu o svojim podacima, na najbolji mogući način. Dužan je osiguravati njihovu pravilnost i ažurnost.

Korisnik je obvezan imenovati odgovornu osobu koja će biti ovlaštena naručivati radove od izvršitelja i na odgovarajući način prihvaćati ili odbijati ponude izvršitelja.

Korisnik osigurava adresu elektroničke pošte koja će služiti za službenu komunikaciju s izvršiteljem, o čemu je obvezan upoznati izvršitelja.

Korisnik je dužan pravovremeno reagirati na promjene u svom poslovnom procesu ili širim poslovnim okvirima i o njima obavijestiti izvršitelja. Isto tako, dužan je reagirati na izvršiteljeve ili druge obavijesti, koje utječu na funkcionalnost programa ili izvršavanje ugovora.

Također, korisnik je dužan pravovremeno najaviti veće potrebe za uslugama izvršitelja.

Korisnik je dužan slijediti upute izvršitelja i izvršavati postavljene zadatke u dogovorenom opsegu i rokovima. Korisnik je dužan izvršitelju, prilikom obavljanja ugovornih usluga, pružiti maksimalnu i najbolju moguću pomoć, potrebne podatke i obavljati zadane zadatke u dogovorenim rokovima.

Korisnik se obvezuje prihvatiti ili odbiti ponudu izvršitelja najduže u roku od 3 dana. Ukoliko se korisnik ne izjasni u roku 3 dana, smatra se da je odbio ponudu.

Korisnik prilikom traženja podrške putem telefona/mail-a mora imati preuzetu najnoviju verziju programa, te podmirene sve račune  izvan valute.

Korisnik ne smije dati drugim pravnim osobama pravo na korištenje programa bez znanja izvršitelja. U tom slučaju, izvršitelj potpisuje novi Ugovor sa 3. stranom o korištenju aplikacije.


ČLANAK 7. POSLOVNI PODACI (DATA)


Izvršitelj se obvezuje čuvati tajnost podataka korisnika. Ne smije povjerljive podatke odavati trećim osobama niti se njima koristiti u svrhu prezentacija drugim korisnicima, osim u slučaju izričitog odobrenja korisnika.

U povjerljive podatke na osnovu ovog ugovora, spadaju podaci o poslovanju korisnika koji nisu javno dostupni i do kojih je izvršitelj došao prilikom izvršavanja ugovora.

Korisnik se obvezuje čuvati tajnost povjerljivih podataka izvršitelja. U povjerljive podatke o izvršitelju se ubrajaju oni podaci, koji nisu javno dostupni i do kojih je korisnik došao prilikom izvršavanja ugovora.

Kao razotkrivanje povjerljivih podataka trećim osobama, računa se svaka reprodukcija podataka, u usmenom ili pisanom obliku, u cijelosti ili djelomično, ili njihova distribucija trećim osobama, u cijelosti ili djelomično, kao i svaki drugi oblik prijenosa podataka, koji su predmet ugovora.

Izvršitelj ili korisnik mogu otkriti povjerljive podatke samo neposredno uključenim suradnicima, uključenim u izvršavanje ugovora. Obje strane moraju prije otkrivanja podataka, primjerenim uputama i mjerama osigurati da zaposlenici povjerljive podatke ne upotrebljavaju u suprotnosti s odredbama ugovora.

Obaveza čuvanja povjerljivih podataka vrijedi još pet godina nakon isteka ugovora.

ČLANAK 8. AUTORSKA PRAVA I PRAVA KORIŠTENJA

Aplikacije  Konplast zaštićene  su Zakonom o autorskim pravima.

Konplast programske aplikacije nisu prodane, već je prodano pravo za njihovo korištenje (licenca).

Izvršitelj zadržava autorsko pravo nad izvornim kodom programa (source), koji nije dužan ustupiti bez posebne naknade.

Korisnik može tražiti doradu ili izmjenu aplikacija prema vlastitim potrebama (ovisno o grupi pogodnosti), može bitno promijeniti proceduru poslovanja, tražiti proširenje programskog paketa, ili instalaciju na više računala. Ti će se zahtjevi naknadno obračunati u skladu s količinom zahtjeva  i dodatnim programskim paketom, te će se prema potrebi izvršiti i korekcije ugovora.

Korisnik koji naručuje dorade u aplikaciji nema autorska prava na iste (Zakon o autorskim pravima).

Korisnik ne smije aplikaciju dati na korištenje trećim osobama, ili je koristiti za daljnju prodaju. Također je zabranjeno neovlašteno kopiranje aplikacija na druga računala.

Ukoliko korisnik želi preseliti paket na drugo računalo, dužan je o tome obavijestiti izvršitelja. Ako su aplikacije izvršitelja instalirane na 2 ili više računala, korisnik je obavezan plaćati mjesečni paušal za podršku.

ČLANAK 9. TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Ugovor stupa na snagu DAN.MJESEC.GODINA.

Ugovor vrijedi do opoziva jedne ili druge strane. Otkazni rok je trideset (30) dana.

Izvršitelj može raskinuti ugovor u slijedećim slučajevima:

 • ako korisnik ne poštuje autorska prava izvršitelja
 • ako korisnik neopravdano krši odredbe o rokovima plaćanja ili na drugi način grubo krši odredbe ugovora
 • ako izvršitelj više ne može osigurati korištenje ugovora

Korisnik može raskinuti ovaj ugovor iz bilo kojeg razloga.

Raskid mora biti uručen u pisanoj formi, čak i ako je prethodno usmeno dogovoren. Otkazni rok teče od dana uručenja otkaza u pisanoj formi stranki kojoj je otkaz upućen. Svi mjesečni računi iz čl.3.3. ispostavljeni zato što je korisnik zaboravio poslati raskid u pisanoj formi smatraju se valjanima.

Pružanje usluga nakon raskida ugovora naplaćuje se po trenutnom cjeniku izvršitelja ili po odredbama drugog ugovora ukoliko je u međuvremenu sklopljen.

Ovaj ugovor napravljen je u dva (2) istovjetna primjerka, za svaku stranku po jedan (1).

Potpisivanjem ovog ugovora prestaju važiti sve odredbe eventualnih prethodno potpisanih Ugovora o korištenju i podršci programskog paketa.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ovog ugovora stranke će pokušati riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja, za sporove je nadležan Trgovački sud u Varaždinu.

KLAUZULA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


Izvadak iz Zakona o zaštititi osobnih podataka – poglavlje IV, članak 10.

Voditelj zbirke osobnih podataka može na temelju ugovora pojedine poslove u vezi s obradom osobnih podataka u okvirima svojeg djelokruga povjeriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: izvršitelj obrade).

Poslovi u vezi s obradom osobnih podataka mogu se povjeriti samo izvršitelju obrade koji je registriran za obavljanje takve djelatnosti i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu ostvarivanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka.

Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze voditelja zbirke osobnih podataka i izvršitelja obrade, a osobito se obvezuje izvršitelja obrade:

 • da obavlja poslove samo na temelju naloga voditelja zbirke osobnih podataka,
 • da ne smije osobne podatke davati na korištenje drugim korisnicima, niti ih smije obrađivati za bilo koju drugu svrhu osim ugovorene.
 • da osigura provođenje odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka sukladno odredbama ovoga Zakona.

KONPLAST d.o.o., Matije Gupca 10, Pušćine, Nedelišće, OIB: 15146109460, zastupan po direktoru Božidaru Konteku (dalje u tekstu: Izvršitelj)

IME PODUZEĆA d.o.o., adresa poduzeća, poštanski broj, OIB: 12345678912 zastupan po direktoru IME PREZIME (dalje u tekstu: Korisnik)

Dana DAN.MJESEC.GODINA sklapaju slijedeći :

UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI BROJ PARTNERA/GODINA o korištenju i podršci IZVRŠITELJSKOG paketa

Pojmovnik

Program "KIPOS" – Knjigovodstveno informacijski poslovni sustav je izvršiteljski paket proizveden od strane poduzeća KONPLAST d.o.o.

ZAKONSKE IZMJENE su izmjene koje postojeće programske module, postojeće dokumente, izvještaje i kataloge dovode u zakonske okvire. 

 • ZAKONSKE IZMJENE MANJEG OBIMA - izmjene na postojećim zakonskim aktima, koje su sadržane u novoj verziji
 • ZAKONSKE IZMJENE VEĆEG OBIMA - izmjene u aplikaciji zbog nastupanja novih zakonskih akata


SPECIFIČNE IZMJENE
su izmjene izrađene na zahtjev KORISNIKA i zakonske izmjene koje zahtijevaju uvođenje novih podsustava, novih dokumenata i novih izvještaja.

OPĆE PROGRAMSKE IZMJENE su izmjene, popravci, promjene, poboljšanja, nova rješenja i ispravke grešaka koje je izvršitelj izveo u programu, koje nisu izrađene na izričit zahtjev korisnika, nisu zakonske niti specifične izmjene.

NADOGRADNJA APLIKACIJA
je zamjena starih verzija izvršnih datoteka, eventualnih podataka, te eventualnog izvornog koda aplikacija s novim verzijama.

GREŠKA (BUG)
je ponašanje aplikacije koje proizvodi netočan rezultat ili koje je u suprotnosti s ponašanjem opisanim u uputama ili bilo kojem drugom dokumentu aplikacija dostupnom korisniku.

KRITIČNA GREŠKA
je djelovanje aplikacije koje onemogućava daljnji rad korisnika.

NEKRITIČNA GREŠKA
je djelovanje aplikacije koje otežava daljnji rad.

VRIJEME ODAZIVA je najduže vrijeme u kojem izvršitelj, nakon prijave greške, pristupa otklanjanju greške (48 h). Ukoliko je potrebna intervencija na lokaciji, vrijeme na putu nije uključeno u vrijeme odaziva. Vrijeme odaziva nije isto što i vrijeme potrebno za otklanjanje greške.

ČLANAK 1. PREDMET UGOVORA

Predmet ugovora je korištenje i podrška instaliranih programskih aplikacija, izrađenih od strane tvrtke Konplast, instaliranih na lokaciji korisnika:

 • Programski paket KIPOS

Aplikacije su instalirane na 1 računalo za vođenje poslovanja 1 poduzeća.

Moguće je naknadno proširiti broj računala na koja su instalirane aplikacije tvrtke Konplast, kao i opseg aplikacija, što je definirano cjenikom aplikacija koji je dostupan na web stranicama poduzeća.

ČLANAK 2. PODRŠKA

Izvršitelj će za vrijeme trajanja ovog ugovora pružati podršku za aplikacije izvršitelja, poslužitelj baze podataka (server) ukoliko je isti isporučen od strane izvršitelja.

U razdoblju pružanja podrške korisnik dobiva mogućnost, bez dodatne naknade, preuzimanja svih nadogradnji izrađenih u tom razdoblju (reinstalacija programa s interneta).

Što ulazi u iznos mjesečnog održavanja?
 • besplatna instalacija programa
 • besplatna obuka za rad u programu (maksimalno 3 sata)
 • pravo korištenja Konplast aplikacija za poslovanje
 • nadogradnja aplikacija na novu verziju
 • automatsko ažuriranje s poboljšanjima u programu i praćenjem zakonskih izmjena (manjeg obima)
 • mogućnost svakodnevnog arhiviranja podataka
 • korisnička podrška isključivo za rad u Konplast aplikacijama putem mail-a, telefona ili udaljenog spajanja.
 • otvaranje nove godine i prijenos početnih stanja kakva je pripremio korisnik
Izvršitelj zadržava pravo izmjene pogodnosti mjesečnog održavanja, te će iste biti vidljive na web stranicama izvršitelja.

Izvršitelj će u okviru izrade izvršiteljskih izmjena izrađivati opće izvršiteljske izmjene kako bi uskladio funkcionalnost izvršitelja zakonskim izmjenama, ugradio poboljšanja i nova rješenja, te ispravio greške koje su uočene u funkcioniranju izvršitelja.

Izvršitelj može u okviru mjesečne naknade za podršku i pomoći korisniku obavljati slijedeće zadatke:
 • obrazovati djelatnike korisnika za upotrebu izvršitelja.
 • odgovarati na postavljena pitanja.
 • analizirati probleme na koje korisnik nailazi pri upotrebi izvršitelja.
 • savjetovati korisnika pri rješavanju poslovnih problema s kojima se korisnik susreće prilikom upotrebe aplikacije.
 • otklanjati nepravilnosti u djelovanju aplikacija uzrokovanih neispravnim rukovanjem djelatnika korisnika.
 • podešavati aplikaciju potrebama i željama korisnika u okviru postojećih funkcionalnosti aplikacije.
 • savjetovati korisnika o novostima povezanim s aplikacijom koje bi korisniku mogle olakšati rad ili sniziti troškove.
 • Raditi izmjene aplikacije na zahtjev korisnika ovisno o grupi pogodnosti (BASIC/STANDARD/PREMIUM) u kojoj se korisnik nalazi.
Ove usluge nisu uključene u cijenu ugovora i posebno se naplaćuju.

Ukoliko korisnik ne plaća mjesečnu naknadu za podršku:
 • korisnik nema pravo na besplatna preuzimanja nadogradnji, nego se nadogradnje preuzimaju prema potrebi i intervenciji izvršitelja - te se iste naplaćuju prema cjeniku.
 • korisnik nema pravo tražiti izmjene i dorade programa.
 • korisnik ima pravo tražiti od izvršitelja intervenciju precizno definiranim zahtjevom, a izvršitelj će sastaviti ponudu i odazvati se u prvom slobodnom terminu nakon uplate ponude (prednost intervencije imaju korisnici koji plaćaju paušal).
 • ako se nakon obavljene intervencije utvrdi da je za istu bilo potrebno više ili manje sati nego je procijenjeno na ponudi, izvršitelj će izvršiti korekciju računa prema stvarnom utrošku vremena prema trenutno važećem cjeniku.
 • korisnik ima pravo na pomoć telefonom ili direktnim spajanjem, ali se iste naplaćuju prema cjeniku.
 • otvaranje godine i prijenos početnih stanja obračunat će se ovisno o broju firmi i broju početnih stanja koja se prenose, ali ne manje od deset minimalnih mjesečnih paušala - sukladno cjeniku.
ČLANAK 3. CIJENA I UVJETI PLAĆANJA

Cijena mjesečne paušalne podrške se formira ovisno o broju segmenata i broju aplikacija isporučenih od strane izvršitelja, kao i o broju poduzeća za koje se koristi aplikacija te broju radnih stanica na kojima je instalirana aplikacija, ali ne manje od iznosa navedenog u cjeniku.

Vrijednost ugovorene mjesečne naknade održavanja temelji se na broju licenci/ broju korisnika na serveru. Eventualno naknadno povećanje broja licenci podrazumijeva adekvatno povećanje mjesečne naknade.

Ugovorena mjesečna naknada iznosi npr. 1000,00kn uvećano za PDV. Izvršitelj svakog mjeseca ispostavlja račun do 5-tog u mjesecu, za mjesec na koji se račun odnosi.

Izvršitelj do 15-tog u mjesecu ispostavlja račun za usluge koje su obavljene u prethodnom mjesecu, ukoliko obavljene usluge prelaze Opće programske izmjene (Pojmovnik).

Korisnik je dužan platiti račun najkasnije do datuma dospijeća naznačenog na računu. U slučaju kašnjenja plaćanja, izvršitelj ima pravo naplate zakonski propisanih zateznih kamata.

Ugovorne strane su suglasne da su svi rokovi plaćanja po ugovoru fiksni i predstavljaju bitan sastavni dio ugovora.

Izvršitelj je dužan obavljati usluge samo u slučaju ako korisnik ima podmirene sve dospjele obaveze prema izvršitelju. Ukoliko postoje nepodmirene obaveze, izvršitelj nije dužan obavljati usluge za korisnika, te samim time ga se tretira kao korisnika koji nema mjesečnu naknadu za podršku/održavanje, a korisnik se odriče bilo kakvih primjedbi na ovaj postupak izvršitelja.

ČLANAK 4. NEPLAĆANJE OBAVEZA PREMA UGOVORU

U slučaju nepravovremenog plaćanja obveza proizašlih iz ovog ugovora, izvršitelj ima pravo ne odazvati se na poziv korisnika sve do trenutka podmirenja svih eventualno zaostalih obveza.

ČLANAK 5. OBAVEZE IZVRŠITELJA

Izvršitelj osigurava korisniku nesmetano korištenje poslužitelja baze podataka i aplikacijskog poslužitelja u obimu koji je dovoljan za pristup i nesmetan rad klijent komponente programa.

Izvršitelj nije odgovoran za zastoje uzrokovane tehničkim problemima pristupnih putova interneta i tehničkim problemima servera i mreže.

Izvršitelj ugovorom osigurava korisniku pravo istovremenog pristupa bazi podataka onolikom broju računala koliko je otvoreno temeljem ovog ugovora.

Izvršitelj je, iz tehnoloških razloga, dužan stručno podržavati samo najnoviju verziju programa.

Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj i kvalitetu knjigovodstvenih podataka.

Izvršitelj nije obavezan:
 • odgovarati na računovodstvena i knjigovodstvena pitanja.
 • rješavati organizacijsku shemu KORISNIKA.
 • instalirati bankarska/porezna poslovanja i tome slično.
 • instalirati printere i ostale uređaje.

Izvršitelj je dužan pratiti promjene, poboljšanja i greške u programu, te o njima obavještavati korisnike putem izvještaja o promjenama ili doradama koji se nalazi na web stranici izvršitelja.

Izvršitelj se obavezuje da će objavljene greške u programu popraviti u roku od najviše trideset dana od objave.

Izvršitelj se obavezuje na odgovarajući način prilagoditi program zakonskim promjenama prije datuma, kada korisnik mora početi izvoditi iste.

Izvršitelj zadržava pravo promjene cijena, koje će biti vidljive na web stranici izvršitelja.

ČLANAK 6. OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik osigurava širokopojasni pristup internetu (min 1 Mbit/s download).

Korisnik je dužan upotrebljavati program isključivo u skladu s odredbama korisničke licence i uputama izvršitelja.

Korisnik je dužan voditi brigu o svojim podacima, na najbolji mogući način. Dužan je osiguravati njihovu pravilnost i ažurnost.

Korisnik je obvezan imenovati odgovornu osobu koja će biti ovlaštena naručivati radove od izvršitelja i na odgovarajući način prihvaćati ili odbijati ponude izvršitelja.

Korisnik osigurava adresu elektroničke pošte koja će služiti za službenu komunikaciju s izvršiteljem, o čemu je obvezan upoznati izvršitelja.

Korisnik je dužan pravovremeno reagirati na promjene u svom poslovnom procesu ili širim poslovnim okvirima i o njima obavijestiti izvršitelja. Isto tako, dužan je reagirati na izvršiteljeve ili druge obavijesti, koje utječu na funkcionalnost programa ili izvršavanje ugovora.

Također, korisnik je dužan pravovremeno najaviti veće potrebe za uslugama izvršitelja.

Korisnik je dužan slijediti upute izvršitelja i izvršavati postavljene zadatke u dogovorenom opsegu i rokovima. Korisnik je dužan izvršitelju, prilikom obavljanja ugovornih usluga, pružiti maksimalnu i najbolju moguću pomoć, potrebne podatke i obavljati zadane zadatke u dogovorenim rokovima.

Korisnik se obvezuje prihvatiti ili odbiti ponudu izvršitelja najduže u roku od 3 dana. Ukoliko se korisnik ne izjasni u roku 3 dana, smatra se da je odbio ponudu.

Korisnik prilikom traženja podrške putem telefona/mail-a mora imati preuzetu najnoviju verziju programa, te podmirene sve račune  izvan valute.

Korisnik ne smije dati drugim pravnim osobama pravo na korištenje programa bez znanja izvršitelja. U tom slučaju, izvršitelj potpisuje novi Ugovor sa 3. stranom o korištenju aplikacije.

ČLANAK 7. POSLOVNI PODACI (DATA)

Izvršitelj se obvezuje čuvati tajnost podataka korisnika. Ne smije povjerljive podatke odavati trećim osobama niti se njima koristiti u svrhu prezentacija drugim korisnicima, osim u slučaju izričitog odobrenja korisnika.

U povjerljive podatke na osnovu ovog ugovora, spadaju podaci o poslovanju korisnika koji nisu javno dostupni i do kojih je izvršitelj došao prilikom izvršavanja ugovora.

Korisnik se obvezuje čuvati tajnost povjerljivih podataka izvršitelja. U povjerljive podatke o izvršitelju se ubrajaju oni podaci, koji nisu javno dostupni i do kojih je korisnik došao prilikom izvršavanja ugovora.

Kao razotkrivanje povjerljivih podataka trećim osobama, računa se svaka reprodukcija podataka, u usmenom ili pisanom obliku, u cijelosti ili djelomično, ili njihova distribucija trećim osobama, u cijelosti ili djelomično, kao i svaki drugi oblik prijenosa podataka, koji su predmet ugovora.

Izvršitelj ili korisnik mogu otkriti povjerljive podatke samo neposredno uključenim suradnicima, uključenim u izvršavanje ugovora. Obje strane moraju prije otkrivanja podataka, primjerenim uputama i mjerama osigurati da zaposlenici povjerljive podatke ne upotrebljavaju u suprotnosti s odredbama ugovora.

Obaveza čuvanja povjerljivih podataka vrijedi još pet godina nakon isteka ugovora.

ČLANAK 8. AUTORSKA PRAVA I PRAVA KORIŠTENJA

Aplikacije  Konplast zaštićene  su Zakonom o autorskim pravima.

Konplast programske aplikacije nisu prodane, već je prodano pravo za njihovo korištenje (licenca).

Izvršitelj zadržava autorsko pravo nad izvornim kodom programa (source), koji nije dužan ustupiti bez posebne naknade.

Korisnik može tražiti doradu ili izmjenu aplikacija prema vlastitim potrebama (ovisno o grupi pogodnosti), može bitno promijeniti proceduru poslovanja, tražiti proširenje programskog paketa, ili instalaciju na više računala. Ti će se zahtjevi naknadno obračunati u skladu s količinom zahtjeva  i dodatnim programskim paketom, te će se prema potrebi izvršiti i korekcije ugovora.

Korisnik koji naručuje dorade u aplikaciji nema autorska prava na iste (Zakon o autorskim pravima).

Korisnik ne smije aplikaciju dati na korištenje trećim osobama, ili je koristiti za daljnju prodaju. Također je zabranjeno neovlašteno kopiranje aplikacija na druga računala.

Ukoliko korisnik želi preseliti paket na drugo računalo, dužan je o tome obavijestiti izvršitelja. Ako su aplikacije izvršitelja instalirane na 2 ili više računala, korisnik je obavezan plaćati mjesečni paušal za podršku.

ČLANAK 9. TRAJANJE I RASKID UGOVORA


Ugovor stupa na snagu DAN.MJESEC.GODINA.

Ugovor vrijedi do opoziva jedne ili druge strane. Otkazni rok je trideset (30) dana.

Izvršitelj može raskinuti ugovor u slijedećim slučajevima:

 • ako korisnik ne poštuje autorska prava izvršitelja
 • ako korisnik neopravdano krši odredbe o rokovima plaćanja ili na drugi način grubo krši odredbe ugovora
 • ako izvršitelj više ne može osigurati korištenje ugovora
Korisnik može raskinuti ovaj ugovor iz bilo kojeg razloga.

Raskid mora biti uručen u pisanoj formi, čak i ako je prethodno usmeno dogovoren. Otkazni rok teče od dana uručenja otkaza u pisanoj formi stranki kojoj je otkaz upućen. Svi mjesečni računi iz čl.3.3. ispostavljeni zato što je korisnik zaboravio poslati raskid u pisanoj formi smatraju se valjanima.

Pružanje usluga nakon raskida ugovora naplaćuje se po trenutnom cjeniku izvršitelja ili po odredbama drugog ugovora ukoliko je u međuvremenu sklopljen.

Ovaj ugovor napravljen je u dva (2) istovjetna primjerka, za svaku stranku po jedan (1).

Potpisivanjem ovog ugovora prestaju važiti sve odredbe eventualnih prethodno potpisanih Ugovora o korištenju i podršci programskog paketa.

Sve eventualne sporove koji nastanu iz ovog ugovora stranke će pokušati riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješenja, za sporove je nadležan Trgovački sud u Varaždinu.

KLAUZULA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


Izvadak iz Zakona o zaštititi osobnih podataka – poglavlje IV, članak 10.

Voditelj zbirke osobnih podataka može na temelju ugovora pojedine poslove u vezi s obradom osobnih podataka u okvirima svojeg djelokruga povjeriti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi (u daljnjem tekstu: izvršitelj obrade).

Poslovi u vezi s obradom osobnih podataka mogu se povjeriti samo izvršitelju obrade koji je registriran za obavljanje takve djelatnosti i koji osigurava dovoljna jamstva u pogledu ostvarivanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka.

Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze voditelja zbirke osobnih podataka i izvršitelja obrade, a osobito se obvezuje izvršitelja obrade:

 • da obavlja poslove samo na temelju naloga voditelja zbirke osobnih podataka,
 • da ne smije osobne podatke davati na korištenje drugim korisnicima, niti ih smije obrađivati za bilo koju drugu svrhu osim ugovorene.
 • da osigura provođenje odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka sukladno odredbama ovoga Zakona.